Księgowość

Każdy przedsiębiorca prowadzący firmę w Polsce ma obowiązek kierować się przepisami wielu ustaw, m.in.:

 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku,
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Ustawa o podatku od Towarów i Usług
 • Ordynacja Podatkowa
 • Ustawa o Ubezpieczeniach Społecznych
 • Kodeks Pracy

Księgi Handlowe (pełna księgowość):

 • Prowadzenie dokumentacji rachunkowej na którą składają się dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, odrębnie sporządzony inwentarz.

 • Prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług.

 • Prowadzenie kartoteki wynagrodzeń – ewidencja na potrzeby podatku od osób fizycznych.

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.

 • Sporządzanie i dostarczanie właściwym organom deklaracji podatkowych w podatku dochodowym, podatku VAT, oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

 • Prowadzenia rozliczeń podatku pobranego z tytułu pełnienia funkcji płatnika podatku lub zaliczek na podatek.

 • Sporządzanie zestawień należności i zobowiązań.

 • Sporządzania sprawozdania finansowego.

 • Sporządzanie innych raportów wynikających z prowadzenia ksiąg rachunkowych i wydruków z systemu księgowego, takich jak zestawień kosztów, analizy cashflow, wydruków z kont księgowych, rozrachunków itp.

 • Obsługa kontroli.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 • Prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług.

 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń.

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.

 • Sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

 • Prowadzenie rozliczeń podatku pobranego z tytułu pełnienia funkcji płatnika podatku lub zaliczek na podatek.

 • Obsługa kontroli.

Ewidencja ryczałtowa:

 • Prowadzenie ewidencji przychodów.
 • Prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług.
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
 • Prowadzenie rozliczeń podatku pobranego z tytułu pełnienia funkcji płatnika podatku lub zaliczek na podatek.
 • Obsługa kontroli.

Kontakt

Skontaktuj się z nami.

Chętnie powiemy Ci, co możemy dla Ciebie zrobić.

Napisz do nas