Kadry i płace

Równie ważną dziedziną za którą odpowiedzialne jest każde przedsiębiorstwo są kwestie związane z pracownikami.
Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że przedsiębiorcy często nie są świadomi , że obsługa kadrowo-płacowa stanowi odrębny dział w każdej firmie. W naszym Biurze dedykowani są do niej specjaliści posiadający niezbędną fachową wiedzę.

Obsługa kadr i płac polega na:

 • Prowadzeniu dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników oraz zleceniobiorców zleceniodawcy.

 • Naliczaniu płac.

 • Naliczaniu wszelkich zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń przez Zleceniodawcę (ZUS, NFZ, PFRON, PIT).

 • Sporządzaniu, podpisywaniu oraz doręczaniu właściwym instytucjom wszelkich zgłoszeń, informacji, deklaracji, zeznań wynikających z faktu wypłaty przez Zleceniodawcę wynagrodzeń.

 • Doradztwu w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 • Wykonywaniu obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, dotyczących dokonywania zgłoszeń, składania deklaracji, raportów oraz dostarczania dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Wykonywaniu obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych przez Zleceniodawcę wynagrodzeń.

 • Wystawianiu zaświadczeń dla pracowników.

 • Obsługa kontroli ZUS, US, PIP.

 • Naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz  prowadzenie kart zasiłkowych.

 • Naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło.

 • Sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń.

 • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS.

 • Sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A).

 • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R),  oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie.

 • Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników.

 • Wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowych w komputerowym systemie kadry-płace.

Kontakt

Skontaktuj się z nami.

Chętnie powiemy Ci, co możemy dla Ciebie zrobić.

Napisz do nas