Kadry i płace


Kadry i płace w naszym Biurze Rachunkowym są odrębnym działem zajmującym się wyłącznie naliczaniem płac i obsługą kadrową. Nasze kadrowe odznaczają się znajomością zagadnień prawa pracy, między innymi tych dotyczących urlopów, wynagrodzeń, rekrutacji, dokumentów, obowiązków pracownika i pracodawcy, odpowiedzialności pracownika i pracodawcy, bezpieczeństwa i higieny pracy, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, rozliczeń publiczno-prawnych.

 • prowadzenie ewidencji pracowników;
 • prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych;
 • prowadzenie, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy;
 • rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie;
 • rejestracja zwolnień lekarskich;
 • wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w komputerowym systemie kadry-płace;
 • Sporządzanie sprawozdań Z03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane);
 • Dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów);
 • Naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami;
 • Sporządzanie list płac;
 • Naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz  prowadzenie kart zasiłkowych;
 • Naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło;
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń;
 • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • Sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A);
 • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R),  oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie;
 • Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników;
 • Wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowych w komputerowym systemie kadry-płace.